Algemene voorwaarden, Statuten en Huishoudelijk Reglement

Door deze website te bezoeken komt u overeen dat u zich zult houden aan de hieronder vermelde bepaling en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Download de Statuten en het Huishoudelijk Reglement via de onderstaande link.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn het laatste bijgewerkt op: 17 november 2015
Inhoudsopgave

Disclaimer
Aansprakelijkheid
Privacy mededelingen

Disclaimer
Niet op enige website van DCNemo.NL zal worden uitgelegd als verlening van een licentie of recht onder een van DCNemo.NL rechten of rechten van derden, noch expliciet noch impliciet, noch anderszins.

Hoewel de informatie op deze server aan iedereen wordt geleverd, houden wij het copyright op alle teksten en afbeeldingen. Dit betekent dat u tekst of de afbeeldingen niet mag doorgeven aan derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCNemo.NL; dat u de tekst of afbeelding niet mag wijzigen of hergebruiken voor andere zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DCNemo.NL; dat u de tekst of de afbeeldingen op dit systeem niet mag wijzigen of hergebruiken. U mag kopieën van de informatie uitprinten voor uw eigen persoonlijk gebruik; u mag de files uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik opslaan op uw eigen computer; en u mag in uw eigen documenten hyperlinks aanbrengen naar de documenten op deze server.

DCNemo.NL behoudt zich tevens alle andere rechten voor, met inbegrip van het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of correcties aan te brengen. U dient zich te onthouden van het verzenden of plaatsten onwettige, bedreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische, laakbare of blasfemisch materialen, of materialen waarvan het verzenden of mailen gedrag zou leiden of waardoor op andere wijze een wet zou worden overtreden. DCNemo.NL zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavers of rechterlijke beschikkingen die DCNemo.NL verzoeken of verplichten de identiteit te onthullen van de persoon die dergelijke informatie of materialen plaatst of verzendt, of DCNemo.NL verzoeken of verplichten mee te helpen deze personen te identificeren. DCNemo.NL verplicht zich niet de informatie hierin te updaten.

De informatie, tekst, afbeeldingen en links hierin zijn geleverd door DCNemo.nL of derden-serviceverleners en dienen het gemak van haar leden. Deze website bevat links naar andere sites. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers. DCNemo.NL heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die aangetroffen wordt op externe sites die niet van DCNemo.NL zijn ("derden-site"). Links naar derden-sites vormen geen sponsorschap, ondersteuning of goedkeuring van deze sites of de inhoud van deze sites. Deze website kan inhoud bevatten die niet gegenereerd is door DCNemo.NL. DCNemo.NL is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden.

Informatie op deze website mag niet worden gebruikt in reclame of publiciteit die verband houdt met de distributie van de informatie op of via links verbonden met deze website of enige andere server of "hot-linked" sites zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. DCNemo.NL en haar derde-serververleners doen geen uitspraken over, en geven geen garanties met betrekking tot, de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid of geschiktheid van de informatie die hierin wordt verstrekt en zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van deze informatie voor enig doel. De informatie wordt "ls zodanig" geleverd: zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. 

Het materiaal dat geleverd wordt op deze site is beschermd door de wet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Copyright wetten en internationale verdragen. DCNemo.NL verklaart niet dat informatie op deze site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere sites. Degenen die informatie van deze site gebruiken op andere sites doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de plaatselijke wetten, indien en voor zover van toepassing. 

De beheerder behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de beheerder de toegang tot de webpagina monitoren..

Aansprakelijkheid gebruik website
Het gebruik en het bekijken van deze website is voor uw eigen risico. Noch DCNemo.NL noch derde partijen die vermeld staan op deze website noch derde partijen die de site hebben ontwikkeld zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen uit uw toegang tot, of gebruik van, deze site. 

DCNemo.NL is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook (zoals computervirussen) aan uw computer of andere apparatuur, welke zou voortkomen uit uw gebruik van, toegang tot, of het downloaden van deze website. 

DCNemo.NL doet afstand van alle garantie met betrekking tot de informatie die gegeven wordt op deze website of andere sites met een "hot link" naar deze site. Met inbegrip van alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. DCNemo.NL zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, bijkomstige, speciale of indirecte schade, of gevolgschade of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook als gevolg van gebruiksderving, verlies van data, omzet of winst, al dan niet op basis van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van, of verband houdend met het gebruik, het niet kunnen gebruiken van, de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze informatie. 

Privcay mededelingen
Bij DCNemo.NL waarderen we onze leden en nemen we de stappen die nodig zijn om hun privacy te beschermen. Wanneer u onze website bezoekt en informatie opvraagt blijft u over het algemeen anoniem. We verzamelen uitsluitend op vrijwillige basis informatie van bezoekers van onze site en leggen uit hoe deze informatie zal worden gebruikt als het ons wordt gevraagd. Persoonlijke informatie kan het volgende omvatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc.

De persoonlijke informatie die we verzamelen gebruiken we binnen DCNemo.NL en is alleen voor goedgekeurde leden in te zien. We verkopen of verhuren geen persoonlijke informatie aan derden.

Onze webserver verzamelt de domeinnamen van bezoekers aan onze site. Deze informatie wordt bewerkt om het aantal bezoekers, de gemiddelde bezoektijd, het aantal opgevraagde pagina's etc. vast te stellen. We gebruiken deze informatie om het gebruik van de site te meten en om de inhoud en waarde van onze site te kunnen verbeteren, respectievelijk te verhogen. Hierdoor kan onze server u herkennen en u beter van dienst zijn als u later weer een bezoek brengt aan onze website.

De meeste webbrowser kunnen zodanig worden ingesteld dat ze geen cookies accepteren of dat ze u waarschuwen als er een cookie naar u is verzonden. Deze site kan links bevatten naar sites van derden. Wij nemen alleen links op naar sites die dezelfde hoge standaarden hanteren als wij en de privacy respecteren. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacy standaarden en de praktijken van derden. 
DCNemo.NL streeft erna om online bezoekersinformatie te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik. Ter bescherming van deze informatie zijn veiligheidsmaatregelen genomen die periodiek worden herzien. Echter kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt uitlekken van persoonlijke informatie.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd herzien. Herzieningen zullen op deze site bekend worden gemaakt.